Porodično i nasljedno pravo

Pružam pravne savjete i zastupanje pred nadležnim sudovima u sporovima za razvod braka, sporovima oko podjele imovine stečene u toku trajanja braka ili vanbračne zajednice; pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za izdržavanje, kao i u postupcima vezanim za povjeravanje zajedničke djece na čuvanje, njegu i staranje; zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava.
Vodimo postupke i zastupamo naše klijente prilikom postupka zakonskog nasljeđivanja, nužnog nasljeđivanja te nudimo našu pravnu pomoć prilikom utvrđivanja nužnog dijela i zaštitu prava na nužni dio. Nudim izradu svih oblika testamenata kao i pravno savjetovanje prilikom izrade testamenata. Kancelarija nudi i uslugu sigurnog čuvanja testamenata.